April - Stichting Familiehistorie Westera Wilkens

Verveners & Turfdragers
Title
Ga naar de inhoud

April


Wat gebeurde er nog meer op
maandag 19 april 1926?

Op maandag 19 april 1926 zijn Arent Westera en Johanna Vos in de gemeente Borger getrouwd.
 

Maar wat gebeurde er op die dag nog meer?


Jacob Vinhuizen schreef een kroniek over de belangrijkste gebeurtenissen in Groningen en Drenthe in de negentiende eeuw. Wat gebeurde er in de maand april tweehonderd jaar geleden?
Het weer
Nieuwsblad van het Noorden 19 april 1926


Wat gebeurde er in deze maand in voorbije jaren?
Weet u nog waar u was op 11 april 1816?
Bijzondere data vindt u op de kalender.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Geboren, gehuwd, overleden en veroordeeld in april
04-04-1846
overleden te 't Zandt
Johannes Mihl, zoon van Jan Johannes Mihl en Trijntje Jans Meijer
04-04-1849
geboren te 't Zandt
Elsien Mihl, dochter van Jan Johannes Mihl en Trijntje Jans Meijer
 
 
zie ook Diefstal van twee schapen
05-04-1873
gehuwd te Borger
Jan Vos en Annegien Hekman
06-04-1856
geboren te Baflo
Anje Mihl, dochter van Jan Johannes Mihl en Aaltje Huizinga
06-04-1915
overleden te Veendam
Anna Elisabeth Bugel, dochter van Immina Bugel
06-04-1944
overleden te Onstwedde
Jan Haneman, echtgenoot van Immina Bugel

zie ook Ronde van Nederland
09-04-1856
veroordeeld door het Provinciaal Geregtshof te Groningen tot een correctionele gevangenisstraf van twee achtereenvolgende jaren
Jan Johannes Mihl en Menne Luitjen Buikema
zie ook Diefstal van twee schapen
09-04-1898
gehuwd te Onstwedde
Johannes Westera en Immina Bugel
10-04-1863
geboren te 't Zandt
Grietje Mihl, dochter van Jan Johannes Mihl en Aaltje Huizinga
11-04-1816
geboren te Pieterburen
Kaatje Ariëns Jansen
13-04-1880
geboren te OnstweddeAaltje Bugel, dochter van Immina Bugel
18-04-1865
overleden te 't Zandt
Jan Johannes Mihl
22-04-1874
geboren te 's-Gravenhage
Johanna Bugel, dochter, en N.N. Bugel, levenloos kind van Immina Bugel
23-04-1864
geboren te Markelo
N.N. Bugel en N.N. Bugel, twee levenloze kinderen van Immina Bugel
24-04-1901
geboren te Den Andel
Kornelis Jans Wilkens
27-04-1874
overleden te 's-Gravenhage
Johanna Bugel, dochter van Immina Bugel
29-04-1886
gehuwd te Groningen
Remke Kamphuis en Martje Luitjes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Wat gebeurde er nog meer op
maandag 19 april 1926?

Op maandag 19 april 1926 zijn Arent Westera en Johanna Vos in de gemeente Borger getrouwd.

Maar wat gebeurde er op die dag nog meer?
Een bejaard man die veroordeeld was tot een gevangenisstraf van vier jaar wou graag wat tuinwerk aannemen en daarom wat eerder vertrekken uit de gevangenis. Zijn verzoek werd ingewilligd, en hij mocht de gevangenis uit op 20 maart in plaats van 27 oktober 1926. Tien dagen later werd hij echter weer opgehaald. Door een administratieve fout was hij te vroeg in vrijheid gesteld, en hij moest in de gevangenis in Scheveningen de resterende vier maanden uitzitten.
Ter ere van de vijftigste verjaardag van Z.K.H. Prins Hendrik wapperen op deze dag de vlaggen op openbare gebouwen. Als het weer het toelaat, zal “Volksvermaken” (de Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken te Groningen) de traditionele bioscoop-voorstelling geven.
Tijdens de kermis mag er geen sterke drank worden verkocht of geschonken, alleen aan logeergasten. ‘Bij eerste overtreding wordt de betrokken zaak 2 maal 24 uren gesloten’.
Vanuit Batavia komt het bericht dat er in de begroting voor 1927 posten voor o.a. bestrijding van volksziekten.
Het meest westelijke gedeelte van de Stationsweg in Haren is een tijd gestremd geweest, maar nu weer begaanbaar. Er zijn nieuwe straatklinkers gelegd, en aan weerszijden zijn jonge bomen geplant die voor schaduw zullen zorgen.
Voor wie aardbeien uit eigen tuin wil kunnen eten, staat er uitgebreid vermeld op wat voor manieren de planten vermeerderd kunnen worden.
Honderdvijftig mijnwerkers van de Domaniale Mijn in Kerkrade is ontslag aangezegd. Er komt geen wachtgeldregeling.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1824

April 13.
De unicum collator Jhr. J. Hora Siccama van de Harkstede, maakt bekend dat wegens de spoedig op afbraak verkocht wordende kerk te Scharmer, de eigenaren van zitplaatsen of banken, worden verzocht deze vóór den 1 Mei a.s. weg te nemen.

April 24.
Overleden te Leeuwarden Herman Muntinghe, rustend hoogleeraar in de godgeleerdheid en kerkelijke geschiedenis aan de hoogeschool te Groningen en ridder in de orde van de Ned. leeuw, oud 71 jaren.
(Get. J.F. Drijfhout, Wedu. H. Muntinghe, Leeuwarden)

Te Groningen de, ter dood veroordeelde Jan Quint, aan den galg gehangen, ter oorzake van herhaalden moord met diefstal gepaard. In den krijgsdienst getreden zocht hij zich van den militairen dienst te onttrekken, deserteerde, werd gevat en werd door den krijgsraad tot den straf van den kruiwagen voor een tijd van 3 jaar veroordeeld. Uit deze gevangenis ontvluchtte hij en zwierf overal rond.
In Sept. 1822 nam hij zijn intrek bij Wedu. van B. Vegter te Noordhorn, stal haar zilveren oorijzer en gouden stiften en haalde haar over met hem naar Zuidhorn te gaan om verder den weg te wijzen. Hier nabij gekomen wierp hij haar in de gracht van het buitengoed Hanckema. Ondanks haar noodgeschrei, liet hij haar hierin versmoren keerde naar hare woning terug en vluchtte toen naar Uitwierda, stelende nog eenige goederen van de weduwe, meest lijfstoebehoren. Aldaar bestal hij zijn huisbaas, Harm Meinderts Uden en ontvluchtte met den buit, bestaande in zilv. horloge, eenig geld en eenige doeken.
Den 24 Jan. 1823 was hij te Riethoven in Noord-Brabant onder den naam van Jan Strens van Kuik bij den landman Laurens van Balen. Eens alleen met deze zijn vrouw zijnde, wierp hij haar in eene put waarheen hij haar gelokt had. Na een en ander gestolen te hebben neemt hij de vlucht, terwijl de vrouw zich nog weer uit de put redt.
 
Op den 11 Febr. van dat jaar nam hij huisvestiging bij G. van Warenburg, alleen met zijn dochter Johanna Elizabeth te Someren wonende. Hij gaf hij zich uit voor Jan Quint en dat zijn vader te Meijl woonachtig was. Dezen zijnen gedienstigen huisbaas zend hij derwaarts en nu overvalt hij het meisje, die eenen koe bezig is te mellken en brengt haar met een bijl 5 doodelijke wonden toe aan het hoofd, en laat haar zieltogende liggen. Hij neemt uit het huis een gouden kruis, een kerkboek met zilv. beslag, eenig geld en redt zich weer met de vlucht. Onbeschaamd was zijn houding op den dag zijner veroordeeling den 3 Maart 1824. Na de veroordeeling was hij stil en wrevelig en werd nog Roomsch Katholiek, maar bleef tot aan zijn dood onwrikbaar koel en stierf nauwelijks 30 jaren oud, een schandelijken dood, zijnde een voorbeeld van verwaarloosde opvoeding.

April 27.
Uitgegeven bij A. Hazelhof te Groningen: Groningen in diepen rouw gedompeld, door het smartelijk verlies van den WelEdelen Hooggel. Heer Herman Muntinghe.

April 30.
Verschenen bij E. Meijer, boekverkooper te Groningen: Klaagzang bij het afsterven van Herman Muntinghe, Doctor in de H. Godgeleerdheid en rustend Hoogleeraar aan de Hoogeschool enz. door G.H. van Senden, pred. te Middelbert, prijs 25 ct.
Het lijk van wijlen den Hoogleeraar H. Muntinghe van Leeuwarden naar Groningen overgebracht en in de Martinikerk plechtiglijk begraven.
© 2003-2024   Stichting Familiehistorie Westera Wilkens
Terug naar de inhoud